Kontrol og udskiftning af vandmåler 

ALLE VANDMÅLERE BLIVER I 2022-24 UDSKIFTET TIL ELEKTRONISKE MÅLERE.

Fa. Rygaard VVS fra Nykøbing forestår udskiftningen.

Tag godt imod VVS personalet. I de tilfælde, hvor vandmåleren sidder indendørs, skal personalet havde adgang til måleren.

Den nedtagne måler aflæses, og resultatet registreres. Den nye måler begynder på 0 (nul).

Den nye elektroniske måler kan sidde i 9 år før 1. kontrol.

Se nedenfor omkring adgang og installationens tilstand.

For at sikre korrekt afregning af vandforbruget skal målerne enten udskiftes eller stikprøvekontrolleres med jævne mellemrum. Vandværket kan frit vælge, om man vil bruge princippet med udskiftning eller stikprøvekontrol.

Udskiftning af målerne sikrer, at det er forholdsvis nye målere, der afregnes efter. Ved stikprøvekontrol dokumenteres de opsatte måleres nøjagtighed, og er målerne i orden,  kan de forblive opsat i en periode på yderligere 9 år afhængig af stikprøvekontrollens resultat. Dokumentation for målernes nøjagtighed kan kun foretages af et godkendt/akkrediteret laboratorium.

Hvis du ønsker mere detaljerede oplysninger om systemet for udskiftning og kontrol af vandmålere, rettes henvendelse til vandværkets kasserer/administration.

 

Vandinstallationer skal kunne tåle målerudskiftning

Vandinstallationer i alle ejendomme skal kunne tåle, at vandmåleren udskiftes. Der må ikke installeres afkalkere eller lignende på vandrøret 30 cm før og efter vandmåleren.

Kan vandinstallationerne ikke tåle en målerudskiftning, f.eks. på grund af skøre/rustne vandrør, skal ejendommens ejer selv sørge for, at vandinstallationerne bringes i orden og selv betale omkostningerne hertil.

Bemærk:

Der skal ALTID være fri adgang til vandmåleren, der enten kan være installeret indendørs i bryggers eller lignende, eller udedørs i målerbrønd.